หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


รายการหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คณะครุศาสตร์)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 3. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 5. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 9. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 12. สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 13. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 15. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
 17. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
 18. สาขารวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 19. สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 20. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 6,600 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 6,500 บาท รวมค่าใช้จ่าย 13,100 บาท
รายละเอียดดังนี้

ค่าบำรุงการศึกษา6,500  บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ     2,000  บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่            1,000  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา                             250  บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม                             300  บาท
ค่าบัตรนักศึกษา                             100  บาท
ค่าประกันของเสียหาย                     300  บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่             1,150  บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย                 1,500  บาท
รวม13,100  บาท