คณะนิติรัฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะนิติรัฐศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี)
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)

หลักสูตรค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
นิติศาสตรบัณฑิต5,600 บาท6,500 บาท12,100 บาท
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต5,600 บาท6,500 บาท12,100 บาท
รัฐศาสตรบัณฑิต5,600 บาท6,500 บาท12,100 บาท