คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาการจัดการ (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (เทียบเข้า ผู้จบปวส.)
 5. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
 6. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 7. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 8. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 9. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 10. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 11. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก
 12. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
แขนงวิชาวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

ค่าบำรุงการศึกษา9,000  บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ1,000  บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250  บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300  บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100  บาท
ค่าประกันของเสียหาย300  บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1,150  บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย1,500  บาท
รวม14,600  บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250  บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300  บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100  บาท
ค่าประกันของเสียหาย300  บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1,150  บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย1,500  บาท
รวม5,600  บาท