ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปรการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดการ และแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 557 ราย รายละเอียดดังลิงค์ที่แนบ