ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัคร

หลักสูตรระดับสาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิตศศบ. 4 ปี– การพัฒนาชุมชน
– ภาษาอังกฤษธุรกิจ
– ภาษาจีน
นิเทศศาสตรบัณฑิตนศ.บ. 4 ปี– นวัตกรรมการการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 4 ปี– เคมี
– ฟิสิกส์
– ชีววิทยา
– สัตวศาสตร์
– สาธารณสุขศาสตร์
– เทคโนโลยีไฟฟ้า
– วิทยาศาสตร์การกีฬา
– เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.)– เทคโนโลยีไฟฟ้า
– เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 4 ปี– การจัดการ
– การตลาด แขนงวิชา การตลาด
– การตลาด แขนงวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
– นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
– นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.)– การจัดการ
– การตลาด แขนงวิชาการตลาด
– การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
– นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
– นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 บัญชีบัณฑิต  บช.บ. 4 ปี– การบัญชี
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.)– การบัญชี
 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. 4 ปี– นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. 4 ปี– รัฐประศาสนศาสตร์
 รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. 4 ปี – รัฐศาสตร์
 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี– คณิตศาสตร์
– วิทยาศาสตร์ทั่วไป
– ภาษาอังกฤษ
– ภาษาไทย
– การศึกษาปฐมวัย
– ดนตรีศึกษา
– พลศึกษา
– ศิลปศึกษา
– คอมพิวเตอร์ศึกษา
– การประถมศึกษา
– สังคมศึกษา
– คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. 4 ปี– พยาบาลศาสตร์
   

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่

1. สำหรับหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

รายการหลักสูตรอื่นๆหลักสูตครุศาสตรบัณฑิต
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000 บาท1,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย300 บาท300 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250 บาท250 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100 บาท100 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300 บาท300 บาท
ค่าปฐมนิเทศ1,150 บาท1,150 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ1,000 บาท2,00 บาท
ค่าชุดกีฬา1,500 บาท1,500 บาท
รวม5,600 บาท6,600 บาท

2. สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รายการหลักสูตร 4 ปี
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย300 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300 บาท
ค่าปฐมนิเทศ1,150 บาท
ค่าชุดกีฬา1,500 บาท
รวม4,600 บาท

3. ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

หลักศุตรค่าบำรุงการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต6,500 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต7,500 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต
     – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9,000 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต6,500 บาท
นิเทศศาสตรบัณฑิต6,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต6,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
     – สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชา
     – การจัดการธุรกิจค้าปลีก
8,000 บาท
(ได้รับการยกเว้นในปีที่ 1 และต้องชำระใน ปี 2, ปี 3 และปี 4)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
     – นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
     – นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
     – นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9,000 บาท
บัญชีบัณฑิต6,500 บาท
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต6,500 บาท
รัฐศาสตรบัณฑิต6,500 บาท
นิติศาสตรบัณฑิต6,500 บาท
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
     – สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
45,000 บาท
  

ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล ☎ 043-556004
เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/ หรือ  https://www.facebook.com/academic.reru/ 
สมัครเรียนได้ที่ https://admis.reru.ac.th/2020/register_sigin.php

เข้าชม : 653
Today: 39

Hits: 6