ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก
         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                    – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                    – สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา แบบเหมาจ่าย ดังนี้

หลักสูตรค่าทำเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติภาคพิเศษภาคฤดูร้อน
นักศึกษาภาคปกตินักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา39,500 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา)
65,000 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา)
ปร.ด. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา35,000 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา)
50,000 บาท / ภาคการศึกษา
(6 ภาคการศึกษา) 
17,500 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา) 
25,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา) 

ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้
          1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
          2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 1,200 บาท
          3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556-231  โทรสาร 043-556-009 หรือ 043-556-231
สมัครเรียนได้ที่ https://admis.reru.ac.th/2020/register_sigin.php

เข้าชม : 1489
Today: 77

Hits: 0