ระดับปริญญาโท / บัณฑิตศึกษา

ระดับ  ป.บัณฑิต
          1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
                    – สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
          1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
                    
– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                    
– สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                    – สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                    – สาขาวิชาดนตรีศึกษา
          2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                    
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
          3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                    
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา แบบเหมาจ่าย ดังนี้

หลักสูตรค่าทำเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติภาคพิเศษภาคฤดูร้อน
นักศึกษาภาคปกตินักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
11,000 / ภาคการศึกษา
(3 ภาคการศึกษา)
ระดับปริญญาโท    
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต    
ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา15,000 บาท/ภสคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
 12,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
15,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา) 
ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
 22,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
– – 
ค.ม. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา12,000 บาท / ภาคนการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
20,000 บาท / ภาคการศึกษา 6,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
10,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
ค.ม. สาขาวิชาดนตรีศึกษา12,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
20,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ35,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
– 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
25,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)

ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้
          1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
          2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 1,200 บาท
          3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-556-231  โทรสาร 043-556-009 หรือ 043-556-231
สมัครเรียนได้ที่ https://admis.reru.ac.th/2020/register_sigin.php

เข้าชม : 111
Today: 7

Hits: 0