การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  • แนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม Download
  • หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ Download
  • อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ Download
  • ประกาศ-เรื่องมาตรการการใช้และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ Download
  • กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านจัดการทุจริต ปี 2565 Download
  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2565 Download