(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ( Term of reference ) การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวยางมะตอยภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2017 หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

(ร่าง)
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
( Term of reference ) การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวยางมะตอยภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์ด าเนินการ จัดจ้างประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวยางมะตอยภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม เงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย >>>อ่านเพิ่มเติม<<<

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด