หน่วยงานภายใน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2017 หมวดหมู่ อื่นๆ

คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน ฝ่ายธุรการ
หน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานภายใน ฝ่ายการเจ้าหน้าทีและนิติการ
หน่วยงานภายใน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หน่วยงานภายใน ฝ่ายอาคารสถานที่
หน่วยงานภายใน คณะครุศาสตร์ หน่วยงานภายใน ฝ่ายยานพาหนะ
หน่วยงานภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภายใน ฝ่ายพัสดุ
หน่วยงานภายใน คณะนิติรัฐศาสตร์ หน่วยงานภายใน ฝ่ายนวัฒกรรมและสื่อ
หน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
หน่วยงานภายใน สำนักงานวิชาการและประมวลผล หน่วยงานภายใน น้ำดืมธาราสาเกต
หน่วยงานภายใน สำนักงานกิจการนักศึกษา
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานภายใน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน ฝ่ายแผนและงบประมาณ หน่วยงานภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานภายใน ฝ่ายการคลัง
หน่วยงานภายใน ฝ่ายประกันคุณภาพ
หน่วยงานภายใน ฝายวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน ศูนย์วิทยบริการ
หน่วยงานภายใน โรงเรียนสาธิต หน่วยงานภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายใน หอพักนักศึกษา หน่วยงานภายใน ศูนย์วัฒนธรรม
หน่วยงานภายใน ฝ่ายเลขานุการ หน่วยงานภายใน ศูนย์บริการวิชาการ
หน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานภายใน สถาบันจัดการความรู้

แท็ก :

การแสดงความเห็นถูกปิด