- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>> Download <<<
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณบก.06 รอบ 2  >>> Download <<<

- ร่างประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารครุศาสตร์และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>>>Download
- TOR ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารครุศาสตร์และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>>>Download
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 >>>>Download
- ปร.4 5 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารครุศาสตร์และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>>>Download
- เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารครุศาสตร์และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ >>>>Download

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด >>> Download <<<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-บก.01 >>> Download <<<

001 download pdf

001 download pdf

ปร.4 5 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารครุศาสตร์และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>>Download
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารครุศาสตร์และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>>Download