อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
   
 9 ผศ.ดร.ดารณ สวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
   
24อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
คณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์
   
11 อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
114ผศ.ดร. ยุวธิดา ชาปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา
คณบดีคณะครุศาสตร์
   
11อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์