ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม


ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์พลโทกมล สุวภาพนายกิตติรัตน์ มังคละคีรีรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมืองนายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุลนายแพทย์เศวต ศรีศิรินายสมเกียรตื รัตนเมธาธรนายสมหมาย ลักขณานุรักษ์นายสุรพงษ์ สายโอภาศ012 ศาสตราจารย์ ดร.อนงฤทธิ์แข็งแรงดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์อาจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ดาริณี สุวภาพ


อาจารย์ ดร.อรัทยา ถนอมเมฆผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสัจธรรม พรทวีกุล


019 จารุวรรณ แสงปลาด


 024 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคงอาจารย์สุริยา ปัญญจิตรนางสาวมาลินี สุราชนางสาวนิศรา วงสุเพ็งนายเอกลักษณ์ เปลรินทร์นางสาวจิราภรณ์ นาเมืองรักษ์