พระราชบัญญัติ
                 
- พระราชบัญญัติ 
 
                 - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
พระราชกฤษฎีกา
                 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา พ.ศ. 2552
 
                 - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
                  - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง
                 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548 

ประกาศกระทรวง
                 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
                 
- ข้อบังคับ พ.ศ. 2547

 

 

 

                                                                                                            - ข้อบังคับ พ.ศ. 2555
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2548                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2556
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2549                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2557
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2550                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2558
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2551                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2559
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2552                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2560
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2553                                                           - ข้อบังคับ พ.ศ. 2561
                 - ข้อบังคับ พ.ศ. 2554

                 - ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2562

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
               
ระเบียบ พ.ศ. 2547                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2557
                - ระเบียบ พ.ศ. 2548                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2558
                - ระเบียบ พ.ศ. 2549                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2559
                - ระเบียบ พ.ศ. 2550                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2560
                - ระเบียบ พ.ศ. 2551                                                              - ระเบียบ พ.ศ. 2561
                - ระเบียบ พ.ศ. 2552
                - ระเบียบ พ.ศ. 2553
                - ระเบียบ พ.ศ. 2554
                - ระเบียบ พ.ศ. 2555
                - ระเบียบ พ.ศ. 2556

                

 

ระกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
           
    - เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 
                - เรื่อง ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561
 
               - เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพผลงานฯ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 - ประกาศ พ.ศ. 2555
 - ประกาศ พ.ศ. 2556
 - ประกาศ พ.ศ. 2557
 - ประกาศ พ.ศ. 2558
 - ประกาศ พ.ศ. 2559
 - ประกาศ พ.ศ. 2560

ประกาศ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย  001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
001 download pdf
 
(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2550 รายละเอียด...

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายละเอียด...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย  001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
001 download pdf

 
ระเบียบการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
   
   
   
   

หมวดหมู่รอง