ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

{pdf=https://www.reru.ac.th/images/files/arrs/K-01-60-06-28.pdf|100%|80%|viewer}