ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย  001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 001 download pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
001 download pdf