(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2550 รายละเอียด...

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายละเอียด...