ภาพกิจกรรม

วันนี้ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 22(288)/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

ลงพื้นที่ประสานงานติดต่อการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ อบต.พนมไพร อบต.หนองแคน และ อบต.ดงครั่งน้อย นำทีมโดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ และท่านรองอธิการบดี ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์

วันนี้ ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 16.09 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยันต์ ศิริมาศ พร้องด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
สองปีติดต่อกัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 จากการดำเนินโครงการฯ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับโล่รางวัลในระดับทองแดง เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีอาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน ที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียว นางสาวปนัดดา ท่อนคำ ประธานชมรม นางสาวธิดารัตน์ เศษโถ และ นางสาวลาวดี อดออม เข้ารับรางวัลจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
002
001
003
 

วันนี้ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้อาจารยชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมอบแคนจากคุณพ่อบุญตา ซ้ายศิริ ให้ท่านอธิการบดี และท่านอธิการบดีได้มอบกลับสู่สาขาวิชาดนตรีศึกษา เพื่อนำแคนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพโพนทองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

>>> ดูเพิ่มเติม <<<

วันที่ ๙ ธันวาคม 2563 เวลา 08.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์ องค์การนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาแต่ละคณะ เข้าร่วมในโครงการนี้

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.29 น.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 16 (282) /2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ระดับดี (A) RERU received ITA (A level) award on International Anti-Corruption Day, December 9th, 2020. จากท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อความทุจริต” ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แสดงออกในการรวมพลังที่เข้มแข็งไม่ยอมทนต่อการทุจริต เป็นการสร้างความตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนนำไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปในสังคมอย่างยั่งยืน มีหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีท่าน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน https://pr.reru.ac.th/2020/09/14/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-2/