ภาพกิจกรรม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.29 น. ที่บริเวณริมฝั่งสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พระครูสีระสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประกอบพิธีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากริมฝั่งสระแก้วราชภูมิ เพื่อไปประดิษฐาน ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ รวมถึงแห่เครื่องสักการบูชา ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD 10)  นำโดย

+ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแแพทย์สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
+ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
+ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
+ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์  กรรมการและเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

รวมทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ดังนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ และ นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 ภาพโดย : Praewnapa Maneerattana


วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงกรอบแนวความคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) กับการพัฒนาโมเดลแก้จน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมเสรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้บรรยายในหัวข้อ"โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กับการพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา" ท่าน ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้บรรยายในหัวข้อ"ทิศทางการพัฒนาโมเดลแก้จนตามกรอบแนวความคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) ปิดท้ายของวันแรกด้วยกิจกรรมปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาโมเดลแก้จน โดยมี 5 จังหวัดเข้าร่วม ได้แก่ ร้อยเอ็ด เลย อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ภาพบรรยากาศของวันที่ 17 ตุลาคม 2564 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงกรอบแนวความคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) กับการพัฒนาโมเดลแก้จน” ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำบุคลากรทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 06.39 น. ณ บริเวณหน้าห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายสังฆทาน พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

"อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" นำบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ในการนี้ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท/ปี จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.นางสาวศศิธร โนแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ และ 2.นายธนากร อาศัยสงฆ์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และมีความประพฤติเรียบร้อย 
ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ท่านศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ และแพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพี่เลี้ยงของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ Meeting Zoom ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม 


 ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอะิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เป็นประธานในกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาและรับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 13 โรงเรียน มีนวัตกรรมที่ร่วมคัดเลือกรับรางวัล 18 นวัตกรรม ทั้งนี้มีนวัตกรรมที่ได้รับเหรียญทอง รางวัลโล่ และเงินรางวัล จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ และโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม นอกนั้นได้รับเหรียญเงิน โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายการพัฒนา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน BAAc. : RERU คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 : 5 กลุ่ม 9 ผลิตภัณฑ์ 5 นวัตกรรม
1. ชาอีเลิดใบเตย
2. ผงชงอิเลิดเข้มข้น
3. ดอกจอกอิเลิด
4. ใบชะพลูเครื่องเทศ
5. ข้าวเกรียบโกโก้
6. สปาเกตตี้โกโก้
7. ปลาดุกแดดเดียวสูตรโบราณ
8. ปลาดุกแดดเดียวหมักสมุนไพร
9. มันม่วง
> ขอบคุณอ.ที่ปรึกษาทั้ง 10 ท่านและนักศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม นะคะ ที่ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ
> ขอบคุณผู้บริหารคณะ รก.ผอ.กองนโยบายและแผน Anan Meksangninสำหรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป
> ขอบคุณพิธีกร อ.ตรีธิดา Treetida Boontos และน้องๆทีมสนับสนุนทุกท่านChokchai Srichai Arnon Junjit ธนทรัพย์ อนารัตน์ Peangpen Amwish Khanitchaya Nasingthong สมปอง ละออ
> คนสำราญ งานสำเร็จ ความสุขของการทำงานที่นี่มันเริ่มตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง 

ภาพโดย : Ajchareeya Phatanasakoo

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยท่านผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ และแพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลหลักร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลสกลนคร ณ ห้องประชุมภาวนาวิสุทธิญาณ ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 (โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทหน่วยงานที่ใช้จ่ายลงทุน ร้อยละ 100 วงเงินเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีนายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการการกองนโยบายและแผน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
 
ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กันยายน 2564 วิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำถุงปันสุขจำนวน 300 ชุด ต่อยอดเพิ่มเติมจาก พณฯ ท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุขให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วงและตำบลเกาะแก้ว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนพระราชทานกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 คน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching/ELT) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันนี้ 16 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบ Online) ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติ เปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑ พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ดูรูปภาพเพิ่มเติม
ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ

พิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา (ออนไลน์) ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ 


 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พลโทกมล สุวภาพ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ ผู้แทนชุมชน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปแบบออนไลน์ (Online) ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้าน การจัดการเรียนการสอน การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม ในการนี้ท่านองคมนตรีได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและการส่งเสริมนักศึกษาได้มีการป้องกันภัยและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความรักและเป็นห่วง ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้รับแนวทางจากท่านองคมนตรีมาปรับใช้ช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาลนี้ด้วย


 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ (ซึ่งท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน ได้มอบให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์เพิ่มอีก 200 ชุด เพื่อส่งมอบความสุข ให้กับนักศึกษาและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ) จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ในลำดับต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี กับ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ดูรูปภาพเพิ่มเติม