ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.09น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.09น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด วันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลางจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมทักษะการสอนแอโรบิกด๊านซ์ ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพบรรยายกาศ ในช่วงบ่าย ของวันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการการฝึกอบรมทักษะการสอนแอโรบิกด๊านซ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ "ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์" ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ถาพบรรยากาศของวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมการบรรยาย "แนวคิดหลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ" โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 และวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ถาพบรรยากาศของวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิกรบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวิพากย์ และจะพบกันอีกครั้งในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพบรรยากาศของวันที่ 30 มีนาคม 2564 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วย การฝึกปฏิบัติการเขย่าอังกะลุงประกอบจังหวะบรรเลงเพลง ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ เป็นอย่างมาก

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
🔶 และร่วมเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
📸 ขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 
30 มีนาคม 2564 นำเสนอบริบทของจังหวัดร้อยเอ็ดและข้อมูลใน TPMAP Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ขอบกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีโอกาสทำงานกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)
สถานที่ : อมารีดอนเมือง

ภาพโดย : Garoon Pongsart