ภาพกิจกรรม

-- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านในทุกปี ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการเรียนและการปฏิบัติงานในวิชาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต --

ภาพโดย : AJ Patcharawan Janpech

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 10.09 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียตริเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การสร้างเสริมสุขภาพภูมิปัญญาด้วยการแปรรูปสมุนไพรและนวดแผนไทย วันที่ 2 มีนาคม 2564

ภาพโดย :  AJ Arunrat

ภาพบรรยากาศของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับแปลงผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการปรับปรุงและพัฒนาแปลงเพาะปลูก และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่เข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะของนักศึกษา


 ภาพโดย : ยุวชนอาสาเฟส2 บ้านเหม้า

ท่าน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรม ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2554 เวลา 13.30 น ณห้องประชุมเอชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพร ปีใหม่ 2564 ให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อีกด้วย

 

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศกัมพูชาและภูฏาน และนักศึกษาไทย (Buddy) เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย ของชุมชนบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด มีการสาธิตวิธีการทอผ้า การปักลวดลายเสื้อผ้า และรับฟังดนตรีพื้นบ้าน ปิดท้ายด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ร่วมรับประทานอาหารท้องถิ่นของชาวภูไท และรับชมการแสดงรำภูไท

 

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีทักษะ 4 ประการ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ภาพโดย : Kriangsak Srisombut

การประชุมคณะกรรมการ ด้านส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ขั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(160) /2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และในโอกาสนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย คือท่านสุรพงษ์ สายโอภาศ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) และมอบโล่เกียรติคุณให้กับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ของแสดงความยินดี ขอบคุณมาในครั้งนี้ด้วย

 

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้ง Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบแพทย์หญิงรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร และร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงพยาบาลร่วมผลิต ณ โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ จากบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ยโสธรเป็นอย่างดียิ่ง

การอบรม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาจารย์และบุคลากร ของกลุ่มยุวชนอาสาร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างทั้งสองกลุ่มเพื่อให้สามารถนำแนวคิดที่ได้ไปเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาผลิตภันณ์ของกลุ่มต่อไป และมีการรับความอนุเคราะห์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าได้จัดเตรียมอาหารให้รับประทานอย่งครบถ้วน

ภาพโดย : ยุวชนอาสาเฟส2 บ้านเหม้า

คนสร้างค่าย ค่ายสร้างสุข : ปีที่ 6
"ชมรมนักปกครอง" ร่วมกับ "รายวิชาภาวะผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร"์ และ "รายวิชาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ" ปีการศึกษาที่ 2/2563 ดำเนินกิจกรรมโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน" พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.

        อ.เส 007
สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑(๘)/๒๕๖๔ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางพัฒนาหลักสุตรรูปแบบ modular Curriculum ภายใต้กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฎกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.
อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยเอ็ดคนออกกำลังกายก้าวท้าใจ ซีซั่น3 ต้านภัยยาเสพติด และ Covid-19 ณ ลานบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลเสลภูมิมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ คลินิคบริการสุขภาพ ใต้ศูนย์วิทยบริการ