ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564

12 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนผลและระดมความคิดของทีมงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพโดย : Kriangsak Srisombut

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.39น. ได้มีการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ด้วย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงพยาบาลร่วมผลิต ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ จากบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มุกดาหารเป็นอย่างดียิ่ง

วันนี้ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. อาจารย์ ดร.วัชรกร วงศ์คำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมAชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ที่ 28 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นศ.สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลอดภัยจากรังสีที่มีอยู่ในข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ บ้านเหม้า ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ​ จ.ร้อยเอ็ด

ภาพโดย : Panadda Thonkham

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีและอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาทุนจากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยก่อนการเข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ Ms. Kuenzang Euden เข้าศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และMr. Kinley Namgyel เข้าศึกษาในสาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2564 หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการกักกันตัว ณ สถานกักกันตัวทางเลือกแห่งรัฐ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

วันนี้ที่ 21 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 9:30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (159)/ 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมการประชุมระบบออนไลน์ผ่าน Zoom ณ ห้องประชุม A ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ที่ 20 มกราคม 2564 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ณโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ ที่ 19 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น อาจารย์ ดร. ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ของโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 08:39 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กัมมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ ที่ 13 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่1/2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุม ได้มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ผศ.ดร วิชิต กำมันตคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และกล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เกาะแก้วและนาเมือง และมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหวาย
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมือง
3. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว
4. เทศบาลตำบลนาเมือง

วันนี้ที่ 4 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารยื ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบความสุขด้วยการมอบเค้กและอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะต่างๆและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดอุปสรรคใด ๆ ตลอดปีและตลอดไป

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์” เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (The Best) จำนวน 1 กลุ่มยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จาก 7 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (The Best) ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือต้มแม่บ้านเก่าน้อยสามัคคี ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย คุณวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน คุณศิวะโอม พึ่งสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตร้อยเอ็ด ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด และอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกันเกราชั้น3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 
วันนี้ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงาน“โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ฯอีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : Ajchareeya Phatanasakoo

วันนี้ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ฯอีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองร้อยเอ็ด และลงสำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านดอนควาย ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด