ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นานกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 11(158)/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 22(288)/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

ลงพื้นที่ประสานงานติดต่อการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ อบต.พนมไพร อบต.หนองแคน และ อบต.ดงครั่งน้อย นำทีมโดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ และท่านรองอธิการบดี ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
สองปีติดต่อกัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 จากการดำเนินโครงการฯ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับโล่รางวัลในระดับทองแดง เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีอาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน ที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียว นางสาวปนัดดา ท่อนคำ ประธานชมรม นางสาวธิดารัตน์ เศษโถ และ นางสาวลาวดี อดออม เข้ารับรางวัลจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ชุมชนภูไทบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว (คณะทีมงานนักศึกษาออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) แบบ One Day Trip โดยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเรียนรู้วิถีชุมชนภูไทในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนภูไทและโฮมสเตย์ 
          ในการนี้ได้ต้อนรับ คุณรุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำแก่ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการประชาสัมพันธ์ด้านการขายและการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมืออาชีพต่อไป
สำหรับท่านที่สนใจให้ชุมชนได้ดูแล และต้องการสัมผัส บรรยากาศแบบวัฒนธรรมภูไท อีกทั้งสามารถเลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากชุมชนอีกมากมาย เราขอเเนะนำ บ้านบุ่งเลิศ

วันนี้ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้อาจารยชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมอบแคนจากคุณพ่อบุญตา ซ้ายศิริ ให้ท่านอธิการบดี และท่านอธิการบดีได้มอบกลับสู่สาขาวิชาดนตรีศึกษา เพื่อนำแคนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

 

 

วันที่ ๙ ธันวาคม 2563 เวลา 08.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์ องค์การนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาแต่ละคณะ เข้าร่วมในโครงการนี้

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ระดับดี (A) RERU received ITA (A level) award on International Anti-Corruption Day, December 9th, 2020. จากท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อความทุจริต” ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แสดงออกในการรวมพลังที่เข้มแข็งไม่ยอมทนต่อการทุจริต เป็นการสร้างความตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนนำไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปในสังคมอย่างยั่งยืน มีหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันนี้ ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 16.09 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยันต์ ศิริมาศ พร้องด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
002
001
003
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพโพนทองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

>>> ดูเพิ่มเติม <<<

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.29 น.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 16 (282) /2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีท่าน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน https://pr.reru.ac.th/2020/09/14/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87-2/

คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับมอบหมวกและเสื้อ ให้กับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6 https://pr.reru.ac.th/2020/09/13/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5/

"โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙" วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกันเกรา ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว พิธีเปิดงานโดย อาจารย์ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยอาจารย์ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี คณะกรรมการโครงการจัดงานจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและเสริมสร้างศักยภาพให้กำลังแรงงานสมัยใหม่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงานตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยแบ่งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ ช่วง ๑ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการร่วมกันปรึกษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลา๕และ๖ ของการปฏิบัติงานในช่วงเวลา ซึ่งต้องมีการประเมินและนำเสนอโครงการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยมีผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑๕๐คน ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน ๒๓ ตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร การจัดโครงการครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาบริการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจ สามารถซักถามและเสนอแนวความคิดเห็นร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิด และเพิ่มทักษะให้กับชุมชนของผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป ภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๓ ตำบลและ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑๑๐ คนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ๔๖ คน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมกับผู้บริหารและผู้นำชุมชน

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.49 น. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ของการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลลากร นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก https://pr.reru.ac.th/2020/09/12/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-36/

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีบุคลากรสาสนับสนุนเราร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน https://pr.reru.ac.th/2020/09/11/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82/

อบรม การศึกษายุค Digital Disruption 2 1170x612

วันที่  10  กันยายน 2563  เวลา 08.09 น.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  ในการจัดโครงการครั้งนี้  มี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้โดยพร้อมเพรียง

อนึ่ง  ด้วยสถานการณ์ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยความรู้หลายอย่างถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเกิดการปฏิรูปและพัฒนาการปรับโครงการของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น  การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สร้างพัฒนา “คน” ในองค์กรให้มีวิธีคิด Mindset  มีวิธีการแก้ปัญหา Problem Solving Skills และพัฒนาความเป็นผู้นำ Leadership  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ขององค์กร  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าตามเป้าหมาย

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:09 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลยภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยท่านอธิการบดี ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” โดยนักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีต่างเปล่งเสียงดังกึกก้อง