ภาพกิจกรรม

การเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุม ผ่านระบบ Application Zoom วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ดได้จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ด

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารตึก 10 ชั้นที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน มีความเหมาะสมกับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฯ พร้อมกับตัวแทนองค์การนักศึกษา และจิตอาสา มรภ.ร้อยเอ็ด มอบสิ่งของช่วยเหลือคุณตา
ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย ที่บ้านท่าสี ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

630428 so

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินามพร้อมด้วย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการจััดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

63 04 23 pr001jpg

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชุมหารือพิจารณาลดค่าเทอม-ผ่อนผันชำระค่าเทอม-ออกมาตรการช่วยเหลือให้กับนิสิต นักศึกษา เยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดย VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ

04222563 001

วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่  6 (272) /2563  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีเป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ในการนี้มีการจัดห้องประชุมที่มีระยะห่างของเก้าอี้นั่งประชุมระยะห่าง 2 เมตร มีการตรวจวัดไข้ และเจลสำหรับล้างมือ  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้มีความปลอดภัย  และมีความมั่นใจห่างไกล จากโรคโควิท – 19  ในเวลานี้ด้วย….

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน และประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์กรและการบริการทางวัมนธรรม ซึ่งในประเด็นที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และกรมส่งเสริมวัมนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมดำเนินการร่วมกันในการจัดโครงการ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒธรรมในพิธีได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามดังดล่าว พร้อมทั้งให้ข้อคิดและการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันที่ 20 มีนาคม  2563  สำนักงานอธิการบดีร่วมใจจัดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19  ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยและตอกย้ำความมั่นใจแก่นักศึกษา ด้วยการออกมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ…ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี..

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (กรณีเร่งด่วน) เรื่องโครติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมบรรยายและสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ท่าน ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร. เฉลย​ ภูมิ​พันธุ์​ อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ฯ​ และท่าน​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ดร​ วิชิต​ กำมันตะ​คุณ​ รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหาร​ ให้เกียรติ​ร่วมประชุมปฏิ​รูป​ นวัตกรรม​การศึกษา​ เพื่อพัฒนา​ โรงเรียน​สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ เวลา​ 09.30-15.30​ น​
16/3/2563​ ห้องประชุม​ 9706​ อาคาร​ ​เฉลิมพระเกียรติ​ 80ฯ

ภาพโดย นิธินาถ อุดมสันต์

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-15.30 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่องค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและตัวแทนองค์การนักศึกษาภาคปกติรับฟังโอวาทและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกี่ยรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ม.รอ. ประจำปีการศึกษา 2563 ได้หมดวาระลงในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.รอ.

ภาพโดย ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญเนื่องในการจัดงานโดยมอบหน้ากากผ้าฝ้ายพร้อมเจลทำความสะอาดมือ ขนาด 100 ml 201 ชุด รวมทั้งเจล ขนาดบรรจุ 17 ml 1,000 ขวด มอบให้ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ระบาด

ขอบพระคุณภาพข่าวจาก คุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคปลาบ ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ลานชั้น 1 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

630229 munpra Games

การแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มันปลาเกมส์ครั้งที่ 20 RERUGAME2020
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 1 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 2 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 3 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 4 <<<<<<
>>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 5 <<<<<<

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.09น.ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด