ภาพกิจกรรม

สำนักกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณทินภัทร โพธิ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และคุณสุจิตรา แก้วใส ตำแหน่งนิติกร ร่วมดำเนินรายการในครั้งนี้ด้วย ในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน “สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น”

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุลากรสายสนับสนุนให้มีเรียนการรู้อย่างสูงสุด อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

ศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ด้วยสาขาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง พลังงานในอนาคตจากนิวเคลียร์ฟิวชัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00น.ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ John O. Gibson, MD ผู้ช่วยคณบดี ด้านแพทย์ศาสตรศึกษา จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

องค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด โครงการเดิน-วิ่ง การกุศลสนับสนุนทุนการศึกษา “ราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 1 <<<
>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 2 <<<
>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม 3 <<<

ผศ.ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ยุติธรรมเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดยสำนักยุติธรรมจังหวัด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

วันนี้ที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2562 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันสงบนิ่งเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิต และเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 3(269/2563)

ภาพโดย : ฝ่ายเลขานุการ
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดคลินิกบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ คลินิกบริการสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม 1 <<<
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม 2 <<<
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม 3<<<

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ บริเวณตึกคณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : คุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมการสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัย และในสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในปนะเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบปะหารือ ในการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาที่บกพร่องทางการเห็น มีภารกิจด้านกางส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา พิการทางการเห็นเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้รับบริการด้านสนันสนุนการศึกษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ตามความต้องการจำเป็น ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูภาพเพิ่มเติม<<<

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การร่วมผลิตบัณฑิตและการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work integrated Learning):WIL) ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว วันที่ 17 มกราคม 2563

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

วันนี้ 7 มกราคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ โดยมีรายนามดังนี้
1. บริษัท กรุงทอง คอมพิวเตอร์ จำกัด
2. ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. ธนาคารธนาชาติ สาขาร้อยเอ็ด
4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาร้อยเอ็ด
5. หจก. กาฬสินธุ์ ก่อสร้าง
6. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. สำนักวิทยบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8. ผศ.ดรโกวัฒน์ เทศบุตร

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

วันนี้ 6 มกราคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ โดยมีรายนามดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศิลป์เวิลด์
3. สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4. สาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ผศ.ดร เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถือโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ผศ.ดร เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถือโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ ท่านพ่อเมือง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด >>>ดูเพิ่มเติม<<<