ภาพกิจกรรม


สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนเชิงนวัตกรรม (Innovative Teaching) แนวทางสู่การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาในยุค (Disruptive Education) ในวันพุธที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom


ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


 ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมปรึกษาหารือโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting
ร่วมกับนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี ผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแบบ On-site และศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, เรือเอก นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแบบ Online ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันนี้ 17 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในบุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิมาขอใช้สถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน อ. เสลภูมิ ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


 ดูรูปภาพเพิ่มเติม


15/08/2021: Adding more “Tembusu (Krankrao)” trees in the campus by International students & professors (Cambodia, Phutan, Vietnam & USA) with RERU managements.

By : Garoon Pongsart


>>> See More <<<

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ท่านอธิการบดีได้มอบทุนการศึกษา ให้กับ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อนำทุนการศึกษาไปมอบให้กับนักศึกษาในการต่อไป


 


วันนี้ (6 สิงหาคม 2564) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างการรับรู้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย กรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้ชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด-19 และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน และ อสม.ตำบลเกาะแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
** หมายเหตุ กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ภาพโดย : Niwat WongYai


ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 13(301)/2564 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ท่านอธิการได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งสมัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 

*ภาพข่าว นายธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แนวทางพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันพุธที่ ๔ สิงหาคน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เป็นการประชุม ระบบ On site และผ่านระบบออนไลน์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมา โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษเรื่องความเป็นมาในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
- ได้รับเกียรติจาก นายนิจกาล งาม-วงศ์ ทีมข้อมูลกลาง โครงการขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ นำเสนอ ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อการวิเคราะห์ และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ (PPP Connext)
- ได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวมอบนโยบาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลังจากนั้นได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1    ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ เสริมสร้างความรับผิดชอบ  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ  โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนิการจัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนของเทศบาลหนองหลวงปี 2563 โดยมีหัวหน้าทีมวิจัยในโครงการครั้งนี้ คือ ดร.พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ และอ.สุธัญญา กฤตาคม ผู้ช่วยโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล โดยได้รับเกรียติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมคืนข้อมูลในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯและผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ซึ่งมีกิจกรรมแนะนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ tcnap โดย ดร.ธิดารัตน์ สาระพลและระบบสารสนเทศ smart bigdata โดยอาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแผนพัฒนาระดับตำบลจากฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ สุธัญญา กฤตาคม อ.ดร พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ และอ.ดร.ธิดารัตน์ สาระพล เป็นผู้ให้คำแนะนำกิจกรรมสร้างแผนพัฒนาระดับตำบล โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

DSC 0045 1 DSC 0058 DSC 0084

DSC 0119 1 DSC 0127 DSC 0133

DSC 0140 DSC 0045 1 DSC 0162

DSC 0170 1 DSC 0173 DSC 6099

DSC 6100 DSC 6129 DSC 6164

DSC 6167 DSC 6168 DSC 6182

DSC 6110


ข้อมูลจาก : ดร.พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ
ภาพถ่ายโดย : นักศึกษาสาขานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งปัจจุบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ครบระยะเวลาความร่วมมือแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) เวลาประมาณ 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้รู้จักและมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเรียนและการงานในอนาคต และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา บรรยายในหัวข้อ "การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมนันทนาการ " และอาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์และคณะ บรรยายในหัวข้อ การบรรยาย ทักษะ IT ในสถานการณ์ โควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 13.29 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย  พลโทกมล  สุวภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว UI  ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  (UI GREEN METRIC WORLD)  ซึ่งพันธ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย  พรรณไม้ป่า เช่น พะยูง ยางนา มะค่า สักทอง ประดู่ และพืชปลูก เช่น กล้วย ขนุน ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง น้อยหน่า โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและบรรยายพิเศษ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้ทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน และการใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล บรรยายในหัวข้อ "การให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการติดต่อสำนักวิชาการและประมวลผล และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" นอกจากนี้ยังมีการแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร หลังจากนั้นได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 45 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 40 คน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 5 คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 4 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.09 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดและเดินทางไกล โรง พยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขออนุเคราะห์สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ช่วยบริการฉีดวัคซีน และช่วยจุดบริการอื่นๆ

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<