ภาพกิจกรรม

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรคิเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.39 น. ณห้องประชุม A9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการสอบแบบปกติ และสอบแบบออนไลน์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบโล่ห์รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งชนะการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และร่วมขับเคลื่อนโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ได้แก่ โล่ห์รางวัลระดับเหรียญเงิน ทีมแมวดำ นายณัฐดนัย ไชยเลิศ(ตัวแทนทีม) ที่ปรึกษา อ.ดร.ทนันยา คำคุ้มและโล่ห์รางวัลระดับเหรียญเงิน ทีม sweettest นายวรโชติ แก้วกุดเลาะ (รับแทน) ที่ปรึกษา อ.ดร.ทนันยา คำคุ้ม

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติต้อนรับศาสตราจารย์​นายแพทย์​ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จาก​มหาวิทยาลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รัตนา​ เล็กสมบูรณ์​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​ และได้ร่วมระดมความคิดในการพัฒนา​และขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ และร่วมเยี่ยมชมความก้าวหน้าของห้องเรียน​ ห้องปฏิบัติการ​ของอาคารวิทยาศาสตร์​สุขภาพ

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีท่านอาจารย์อานนท์ คำวรณ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีทั้การประชุมในรูปแบบ Online & On site ณ ประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารายงานตัวต่อ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย คือ Mr. Yat Kakada เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ Mr. Pang Sovannpanha เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมบริการที่พัก ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 6/2564 โดยมีคณะกรรมสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบโลห์เกียรติคุณให้กับ ท่านคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกสโมสรบุคลากรฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกันเกราชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เป็นประธานในการประกอบพิธีลงเสาเอกศาลเจ้าพ่อมันปลา เพื่อทดแทนศาลเดิมที่ชำรุด พร้องด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีและกล่าวต้อนรับ ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร ที่ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.30 น. ณ ห้อง 5211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา NUS 3903 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 และมอบเกียรติบัตรให้ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากนั้นท่านประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของ โลกในยุคปัจจุบัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบออนไลน์) วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ลงทะเบียนทางระบบ e-learning มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด e-learning.reru.ac.th ถ่ายทอดสดทาง Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University RERU #น้องใหม่RERU64
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 4th RERU ICET : New Normal “นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” The 4th Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research 2021 (4th RERU ICET) : New Normal ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
*ขอบพระคุณภาพข่าวจาก คุณธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.09น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.09น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด วันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลางจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ถาพบรรยากาศของวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ถาพบรรยากาศของวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิกรบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวิพากย์ และจะพบกันอีกครั้งในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด