ภาพกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
🔶 และร่วมเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
📸 ขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมทักษะการสอนแอโรบิกด๊านซ์ ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพบรรยายกาศ ในช่วงบ่าย ของวันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการการฝึกอบรมทักษะการสอนแอโรบิกด๊านซ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ "ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์" ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมการบรรยาย "แนวคิดหลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ" โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 และวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ภาพบรรยากาศของวันที่ 30 มีนาคม 2564 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วย การฝึกปฏิบัติการเขย่าอังกะลุงประกอบจังหวะบรรเลงเพลง ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ เป็นอย่างมาก

 
30 มีนาคม 2564 นำเสนอบริบทของจังหวัดร้อยเอ็ดและข้อมูลใน TPMAP Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ขอบกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีโอกาสทำงานกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)
สถานที่ : อมารีดอนเมือง

ภาพโดย : Garoon Pongsart
 
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นอีกปีที่ผ่านไปและสำเร็จลุล่วงด้วยดี TO BE NUMBER ONE RERU การนำเสนอชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงพลูแมน ขอนแก่น 
"...ขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิดารบีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ได้เล็งเห็นมองเห็นศักยภาพและให้ผมได้ทำงานด้านนี้ ขอบคุณสๅาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มองเห็นและไว้ใจในศักยภาพที่มชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอบใจน้องๆทุกคนที่คอยฟังคำบ่น คำด่าของพี่ แต่เราก็ผ่านไปด้วยดี ขอบใจทีมนำเสนอที่ต้องมานั่งคิดงานนำเสนอช่วยพี่ ขอบใจน้องๆชมรมทุกคนที่ช่วยกันสร้างงานให้ออกมาอย่างดี ขอบคุณ6ปีกับงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน..."

ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านนำ้บาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการนำ้บาดาลอย่างยั่งยืน วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ภาพโดย : Kriangsak Srisombut

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการบริการวิชาการ โดยจัดโครงการค่ายวิชาการ "หนูน้อยนักวิทย์ สนุกคิดผ่านกิจกรรม" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งฯ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ภาพโดย : Rujirek Boongapim

 
 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มีการบรรยายหัวข้อ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF guideline โดย พว.ยุพิน นุชิต และมีกิจกรรมสันทนาการ"พ่อแม่บวกลูกบวก" ช่วงบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ"การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย" โดย พว.อรรถยาภรณ์ ทองมี และการบรรยายในหัวข้อ"การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก" โดยนางสาวสิริรัตน์ ปัญมาตย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม workshop "เลี้ยงลูกอย่างไรในยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพบรรยากาศเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 5 Art Thesis Exhibition 2021 #5 RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาพโดย : 
Nantawan Jekjantuk

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(161)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และในโอกาสนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบโลห์เกียรติคุณให้กับ ท่านอาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง ประธานสภาคณาจารย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ขอแสดงความยินดี ขอบคุณมาในครั้งนี้ด้วย

 
ร้อยเอ็ดร่วมขับเคลื่อนเเละดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดงานร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)คณะวิทยากร กำนัน คณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมในการจัดงาน ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยงานความร่วมมือโครงการ Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด)ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท เบทาโกรจำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระบบตำบล ทั้ง 5 ด้าน คือ อาชีพ สุขภาพ การศึกษาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ พัฒนาสู่ความยั่งยืนของพื้นที่ และมุ่งสู่การเป็น Smart Tambon ซึ่งจังหวัดเห็นว่าควรมีการขยายผลต่อยอดไปสู่การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวยังพื้นที่ตำบลอื่นๆ
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงมุมมองการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดงานขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เป็นเวทีแห่งการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ให้ได้รับรู้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยลงมาทำอะไรในพื้นที่ และส่วนราชการในพื้นที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนในด้านใดและจังหวัดจะใช้เวทีนี้เป็นเวทีในการสื่อสารว่าจังหวัดต้องการอะไรจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T) เพื่อนำไปสู่การบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดมุ่งหวังที่จะให้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T สร้างประโยชน์แก่จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถนำไปสู่การเป็นฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไป
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการอบรมการส่งเสริมและทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงศ์แก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพล หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ พร้อมทีมวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา
 

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการบริการวิชาการ โดยจัดโครงการค่ายวิชาการ "พี่สอนน้อง ทดลองวิทย์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


 ภาพโดย : Rujirek Boongapim

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหวาย และโรงพยาบาลโพนทอง

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์


 ภาพโดย : คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พิธีรับโล่รางวัลกีฬาฟุตบอลหญิง 7 คน บอลเลย์บอลหญิงและบอลเลย์บอลชาย โดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานมอบและกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬา โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ ๑


 ภาพโดย : องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกีฬาสีสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ โรงยิมศรีรัศมิ์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด