ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แกนนำสถานศึกษารุ่นที่ 1 คือ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

18 มีค 64 คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาทั้ง 7 สาขาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อท่าน รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563


 ภาพโดย : Ajchareeya Phatanasakoo

Welcome to our 2021 Scholarship Juniors, Cambodian and Bhutanese students.🍁🍂
It's a great honor to see our Thai teachers and everyone in this special occasion.
ภาพโดย : 
Ry Chantha
📌 : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
🙏 : ถ่ายทอดสดโดย : ภูไทสตูดีโอ&บ่าวภูไทใจเกินร้อยสตูดิโอ
📌 : แฟนเพจ : ภูไทสตูดีโอ&บ่าวภูไทใจเกินร้อยสตูดิโอ
📌 : แฟนเพจ : รักษ์สยาม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสืบสานอักษรถิ่นอีสาน
ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้.

ภาพโดย : I Heart Roi Et

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพล หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ พร้อมทีมวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2

โครงการ "พี่สู่น้อง เล่าสู่กันฟัง" สาขาวิชาการบัญชี รุ่นพี่บอกเล่าประสบการณ์ การฝึกงานในสำนักงานสอบบัญชีให้รุ่นน้องได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง....เป็นนักบัญชีต้องมีวินัย รู้หน้าที่ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน รอบคอบ มีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ลงชุมชนสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะนิติรัฐศาสตร์ในเขตบริการ 3 ตำบล
ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองหลวง เทศบาลตำบลท่าม่วง และเทศบาลตำบลเกาะแก้ว หนองม่วงแก้วโมเดล พื้นที่ความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและบูรณาการกับรายวิชาเศรษฐศาตร์การเมือง หัวข้อแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ต่อยอดกับระบบการตลาดออนไลน์ ...และต่อยอดบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ใน #วิชานวัตกรรมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ RERU English Contest 2021” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะภาษาทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ง English Singing Contest (การแข่งขันร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ) และในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รองศาสตราตราจารย์ ดร.ทองคูณฯ 2 จะเป็นปิดท้ายด้วยกิจกรรม RERU English Quiz (การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “Covid-19 Challenge”

10 มีค 64 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดพิธีอำลา มุฑิตา คารวะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

> คณบดีและตัวแทนอาจารย์ให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต
> มอบเกียรติบัตรแก่นายกสโมสรและกรรมการสโมสรคณะ
> มอบเกียรติบัตรแก่นศ.สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อการการทำงานและเริ่มบรรจุงาน 1 เมย 64
> นักศึกษากราบลาอาจารย์
> คณาจารย์ผูกแขนแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา
> ตัวแทนนักศึกษา “ไทเกอร์ ดุย” นักศึกษาทุนพระราชทานฯจากกัมพูชา กล่าวแสดงความรู้สึกของคนไกลบ้าน จากบ้านมาไกล มาอยู่บ้านหลังใหม่ที่อบอุ่น BAAc RERU.

> ข้อคิดวันนี้...
“คนที่มีชีวิตลำบาก ต้องต่อสู้ จะมีภูมิคุ้มกันด้านความอดทนเป็นเลิศ และประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น”
 
ภาพโดย : 
Ajchareeya Phatanasakoo

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด....ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคในการฟัง อ่าน จับประเด็นประโยคต่างๆ ของภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยม และปนฮาสนุกสนานให้เด็กๆ ได้หัวเราะและผ่อนคลาย...แต่แฝงด้วยความรู้กันในการอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้

9 มีค 64 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบวัดความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ภาพโดย : Ajchareeya Phatanasakoo

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอน ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ร้อยเอ็ด

ภาพโดย : Garoon Pongsart

สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควต้าพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด