วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา08.39 น. ณ ห้อง9706 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกี่ยรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบรรยายพิเศษในโครงการนี้ด้วย และท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาบรรยายพิเศษ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  มีอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้อย่างพร้อม อ่านเพิ่มเติม >>>