วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน  พร้อมผู้บริหาร  คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง    การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๖ มีวัตถุประสงค์   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ในการส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ ผู้ปกครอง   และนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป

>>>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<<<