วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน ๓๗ คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ด้านการผลิตรายการการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป

หลังจากรับฟังบรรยายสรุปในห้องประชุม นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมบรรยายขั้นตอนทำงานผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทราบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะสร้างประสบการณ์จริงกับการผลิตรายการในห้องบันทึกรายการ REALSET STUDIO และ ห้องบันทึกรายการ VIRTUAL STUDIO

ในการนี้ ตัวแทนนักศึกษา กล่าวขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้

ข้อมูล และภาพ
📱Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
📱Line@ : @DLTV
📱Instagram : krutu.dltv
💻 www.dltv.ac.th
💻 Youtube : ครูตู้ DLTV

edu com 001edu com 002edu com 003edu com 004edu com 005edu com 006edu com 007edu com 008edu com 009edu com 012edu com 013edu com 014edu com 015edu com 016edu com 017edu com 018edu com 019edu com 020edu com 021edu com 012edu com 023edu com 024edu com 025edu com 026edu com 027edu com 028edu com 029edu com 030