วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุลากรสายสนับสนุนให้มีเรียนการรู้อย่างสูงสุด อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<