วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณทินภัทร โพธิ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และคุณสุจิตรา แก้วใส ตำแหน่งนิติกร ร่วมดำเนินรายการในครั้งนี้ด้วย ในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้บริหารระดับต้นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน “สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น”

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<