ภาพโดย ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด