วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมบรรยายและสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด