วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่  6 (272) /2563  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีเป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ในการนี้มีการจัดห้องประชุมที่มีระยะห่างของเก้าอี้นั่งประชุมระยะห่าง 2 เมตร มีการตรวจวัดไข้ และเจลสำหรับล้างมือ  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้มีความปลอดภัย  และมีความมั่นใจห่างไกล จากโรคโควิท – 19  ในเวลานี้ด้วย….