วันที่ 20 มีนาคม  2563  สำนักงานอธิการบดีร่วมใจจัดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19  ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยและตอกย้ำความมั่นใจแก่นักศึกษา ด้วยการออกมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ…ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี..