การเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุม ผ่านระบบ Application Zoom วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์