บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ดได้จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภีฏร้อยเอ็ด