มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
002
001
003