มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
สองปีติดต่อกัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 จากการดำเนินโครงการฯ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับโล่รางวัลในระดับทองแดง เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีอาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน ที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียว นางสาวปนัดดา ท่อนคำ ประธานชมรม นางสาวธิดารัตน์ เศษโถ และ นางสาวลาวดี อดออม เข้ารับรางวัลจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<