วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ระดับดี (A) RERU received ITA (A level) award on International Anti-Corruption Day, December 9th, 2020. จากท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อความทุจริต” ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แสดงออกในการรวมพลังที่เข้มแข็งไม่ยอมทนต่อการทุจริต เป็นการสร้างความตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนนำไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปในสังคมอย่างยั่งยืน มีหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก