วันนี้ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้อาจารยชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมอบแคนจากคุณพ่อบุญตา ซ้ายศิริ ให้ท่านอธิการบดี และท่านอธิการบดีได้มอบกลับสู่สาขาวิชาดนตรีศึกษา เพื่อนำแคนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<