ลงพื้นที่ประสานงานติดต่อการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ อบต.พนมไพร อบต.หนองแคน และ อบต.ดงครั่งน้อย นำทีมโดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ และท่านรองอธิการบดี ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์