วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นานกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 11(158)/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด