วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีและอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาทุนจากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยก่อนการเข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ Ms. Kuenzang Euden เข้าศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และMr. Kinley Namgyel เข้าศึกษาในสาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2564 หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการกักกันตัว ณ สถานกักกันตัวทางเลือกแห่งรัฐ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา