วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงพยาบาลร่วมผลิต ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ จากบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มุกดาหารเป็นอย่างดียิ่ง