วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.39น. ได้มีการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ด้วย