วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.
อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยเอ็ดคนออกกำลังกายก้าวท้าใจ ซีซั่น3 ต้านภัยยาเสพติด และ Covid-19 ณ ลานบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด