การประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑(๘)/๒๕๖๔ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด